Kraften i evangeliet - dette er originalen

 

Av Sven Weum MD PhD

Det er viktig å prøve om åndene er av Gud. Men vi må aldri glemme at okkulte behandlingsmetoder bare er forfalskninger av Åndens gaver. De gode nyhetene er at Gud har gitt den ekte varen til sin menighet. Herren vil vise sin herlighet og åpenbare sin kraft gjennom nådegavene.

Bibelen advarer mot synd og mørke, men dette er ikke bokens hovedtema. Vår viktigste oppgave er ikke å forbanne mørket, men å være verdens lys. Altfor ofte er kristne bare opptatt av å peke på alt som er feil. Vi må også gjøre det som vi vet er rett. Evangeliet er gode nyheter for alle, også for de syke. Menighetene skulle være kraftstasjoner der lidende mennesker kunne oppleve helbredelse og befrielse. New Age bevegelsen er ikke annet enn en falsk løsning på verdens enorme lidelser og en reaksjon på kirkens manglende vilje til å søke åndelige gaver. Vi er ikke kalt til å være en religiøs institusjon. Som kristne er vi kalt til å være Herrens legeme.

Jesu tjeneste
Da Jesus kom til jorden, åpenbarte Han hvordan Gud er. Da Han helbredet de syke, viste Han Guds medlidenhet med alle som lider. Jesus irettesatte fariseerne og de religiøse lederne, men Han fordømte aldri lidende mennesker. Da Peter oppsummerte Jesu tjeneste beskrev han hvordan "Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft, Han som gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle som var undertrykt av djevelen, for Gud var med Ham" (Apg 10.38). De fire evangeliene er fulle av vitnesbyrd om Jesu helbredelser. Apostlenes gjerninger forteller om kristne som videreførte Jesu tjeneste som Hans legeme i denne verden. De var et levende vitnesbyrd om at "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid" (Heb 13.8).

Jesu forsoning
Da Jesus døde på korset bar Han våre synder og sykdommer (Jes 53.4-5). Det betyr ikke at all synd og sykdom har forsvunnet. Men Han har åpnet veien inn til vår Himmelske Far. "La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det" (Heb 4.16). Vi kan søke guddommelig helbredelse på grunn av Jesu forsoning. Åndens gaver er gitt fordi Gud ønsker å formidle oppmuntring til mennesker og kraft til å helbrede syke.

Å forkynne og praktisere Guds ord
Bibelen har mye å si om guddommelig helbredelse. Kirken svikter sitt kall hvis vi ikke forkynner og praktiserer disse sannhetene. Apostelen Paulus sier: "Dere vet også hvordan jeg ikke holdt tilbake noe av det som kunne være til hjelp, men forkynte det for dere og underviste dere" (Apg 20.20). Vi skulle heller ikke la være å forkynne eller praktisere noe av det som Jesus har bedt oss om å gjøre. Da Jesus ga misjonsbefalingen, befalte han oss "å holde alt" det Han hadde befalt oss (Matt 28.20). Hans befalinger var ikke en ny lov. Han befalte sine disipler å videreføre Hans tjeneste på jorden ved Den Hellige Ånds kraft. Menigheten er kalt til å være "sannhetens støtte og grunnvoll" (1 Tim 3.15), men vi er ikke kalt til bare å være en teologisk eller religiøs institusjon.

Jesus som forbilde
Det er av største betydning at vi blir Jesu etterfølgere. Jesus ba oss ikke om å bygge opp imponerende tjenester og katedraler. Han befalte oss å gjøre "alle folkeslag til disipler" (Matt 28.18). En disippel er ikke bare en troende, Jesus sier at en disippel "som er fullt utlært, blir som sin lærer" (Luk 6.40). Vårt kall er å bli som Jesus. Han er vår lærer og vårt forbilde. Han har vist oss hvordan Gud er. Da Jesus så folkemengdene står det at "Han fikk dyp medlidenhet med dem og helbredet deres syke" (Matt 14.14). Han kaller oss til å ha den samme medlidenheten, og Han vil gi oss den samme kraften til å helbrede de syke.

Søk med iver etter de åndelige gaver
De fleste kristne ønsker å bli brukt av Gud. Mange ønsker også å ha åndelige nådegaver. Men når Bibelen snakker om nådegavene sier den at vi skal "søke med iver" etter disse (1 Kor 14.1). Det greske ordet som er oversatt "å søke med iver" betyr "å være nidkjær for, ivre eller brenne for" (1). Det er ikke bare et spørsmål om å være åpen for karismatiske gaver. Gud vil at vi skal rope etter Hans kraft og Åndens gaver. Han vil at vi skal søke disse skattene mer enn gull. Verden er full av falsk åndelighet, men Gud vil at Hans folk skal ha den ekte kraften. Når vi ser behovene i verden og er villige til å bli brukt av Gud, vil han utøse Sin Ånd.

Tro som er virksom ved kjærlighet
Da Jesu disipler ikke klarte å helbrede en gutt med epilepsi, refset Han dem for deres vantro (Matt 17.17). Men Jesus fordømte aldri den syke som ikke var blitt helbredet. Som Hans disipler må vi ta til oss Hans ord om guddommelig helbredelse. Forkynnere og ledere har et spesielt ansvar for å "dele ut sannhetens ord på rett måte" (2 Tim 3.15) og søke å formidle Guds kraft til helbredelse. Men kraften er ikke begrenset til forkynnere og ledere. Jesus sa at diss tegn skulle følge "dem som tror" (Mark 16.17). Vi kan alle være blant dem som tror, og vi kan alle være kanaler for Guds kjærlighet og kraft. Det vi virkelig trenger er "tro som er virksom ved kjærlighet" (Gal 5.6). Gud hadde ment at Hans menighet skulle være et sted der mennesker fikk møte kjærlighet og kraft til helbredelse. Når hans menighet er fylt av kjærlighet, vil også de syke og lidende oppleve seg omsluttet av Hans kjærlighet. Alle vil ikke umiddelbart bli helbredet. Men kjærlighet var ment å skulle være menighetens varemerke. Jesus sa: "Av dette skal alle forstå at dere er Mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre" (Joh 13.35).

Anbefalt litteratur

1. Monsen, Marie. Bønnens makt. Lunde forlag. Oslo 1989.

2. Wimber, John. Helbredelse ved kraft. Logos/Filadelfiaforlaget. Oslo 1988.

Alle bibelsitater er hentet fra Bibelen Guds Ord, © 1997 Bibelforlaget, 3540 Nesbyen.