Healing og troen på åndelige hjelpere

 

Av Sven Weum MD PhD

Ukeblader skriver ofte om fantastiske helbredelser gjennom mennesker som sier de har fått helbredende evner eller "varme hender". Og svært ofte hevder disse helbrederne at de er i besittelse av en gave de har fått av Gud. Men hvilken gud er det de tjener? Har dette noe med Åndens gaver å gjøre, eller er det helt andre krefter som virker?

I forordet til "Håndbok i healing" kan vi lese: "Ordet healing kommer fra engelsk og betyr helbredelse ved hjelp av energi og bevissthet. At vi ikke bruker ordet helbredelse på norsk, er vel overveid. Hadde vi gjort det, hadde vi lovt mer enn vi hunne holde" (1). Healing brukes som behandling mot alle sykdommer, men behandlerne legger ofte mer vekt på den åndelige siden av healing en metodens evne til å helbrede sykdommer. Alec Forbes skriver: "Healing er ikke behandling; den gir sjelen dens samklang med de kosmiske lover tilbake" (2).

Åndelig energi
Healing har hele sitt grunnlag i troen på åndelig energi, en upersonlig kraft som gjennomstrømmer alt i tilværelsen. Forbes skriver: "Våre virkeligheter er grenser som skal overskrides, for vi har alle vår opprinnelse i og er deler av en eneste "energi" hvor vi lever, beveger oss og er til" (2). Man tror på det åndelige, men det er ikke rom for å tro at det finnes noen objektiv sannhet f.eks. i Bibelen. Forbes sier om dette: "Man er heller ikke særlig fylt av innsikt eller kjærlighet om man bare kan akseptere én trosoppfatning" (2).

"Gave fra Gud"
Det er svært vanlig at healere sier at deres evne til å helbrede er en gave fra Gud. Inglis og West skriver i sin bok om den engelske healeren Harry Edwards: "Edwards hevdet at alle former for spirituell healing er den samme, dvs at den skriver seg fra Gud. Healere adlyder Jesu befalinger, som er fra Gud, om å helbrede de syke. Healerne har ikke selv helbredende krefter, de er bare menneskelige redskaper for å utføre den guddommelige planen under veiledning av Guds agenter - engler og døde ånder - som er utpekt for å utføre hans befalinger" (3).

Menneskesynet
Menneskets aura og energisystem står svært sentralt i teoriene bak healing. I Håndbok i healing kan vi lese: "Mennesket er mer enn bare det fysiske legeme. Utenfor kroppen din befinner auraen seg." Videre står det: "Det er først og fremst i Østen at menneskets energisystem er blitt utforsket i dybden. Hos oss i Vesten er emnet stort sett blitt overlatt til alkymister, teosofer og medlemmer av esoteriske bevegelser." Om selve auraen står det: "Auraen har fem lag, også kalt legemer, nivåer eller dimensjoner. Disse lagene beskriver til sammen den menneskelige helhet: Det fysiske, det eteriske, det astrale, det mentale og det åndelige" (1).

Behandlingen
Inglis og West skriver i sin bok: "De fleste spirituelle healere går inn i en trancetilstand, men den kan være av en slik art at den ikke merkes av tilskuere eller selv av pasienter. Healerens mål er å få kontakt med sine åndelige 'veiledere' - den spiritistene sammenlikner med den bibelske 'skytsengel'" (3). Alec Forbes sier det på denne måten: "Men det er ikke helbrederen som helbreder - det er det ånden som gjør" (2). Jørgensen og Ovesen skriver i sin bok: "Healeren i arbeid er ikke i sitt jeg. Vedkommende er riktignok ved full bevissthet (bortsett fra når det jobbes i trance), men samtidig i en meditativ tilstand der han eller hun ikke er bundet av det personlige jegets begrensninger. Healeren er i kontakt med sin høyere bevissthet, sin åndelighet eller sine åndelige hjelpere" (1). Et annet sted skriver de: "En healer benytter seg ofte av åndelige 'hjelpere', det vil si ikke-fysiske vesener som engler, ånder, guder, avdøde personer eller hjelperdyr" (1). Det legges ikke skjul på at det er åndsmakter som virker gjennom healerne. Inglis og West skriver: "Veilederen kan faktisk besette dem og overta mens de er i trance, slik at de ikke kan huske hva de har gjort når de kommer til seg selv igjen" (3).

Ingen anerkjent forklaring
Jørgensen og Ovesen skriver: "Det finnes ingen anerkjent forklaring på hvorfor healing virker. Men det betyr ikke at healing er uforklarlig" (1). Videre skriver de: "For å kunne fatte hva healing dreier seg om, må vi godta den energimessige forståelsen av mennesket" og "I bunn og grunn er healing et aspekt av den åndelige energien" (1).

Magi i Bibelen
Hvis vi tror på Bibelen burde det ikke forundre oss at også ikke-kristne helbredere kan vise til resultater. Det finnes mange eksempler i Bibelen på at mennesker kan utføre mirakler uten at det skjer ved Guds kraft. Da Filip kom til Samaria var magikeren Simon der og "hadde satt folket i Samaria i stor undring" med sin magi. Folket lyttet til ham og sa at dette var "Guds kraft" (Apg 8.9-10). Men da Filip kom og forkynte evangeliet omvendte Simon seg og ble døpt. Da Simon fikk møte den virkelige Guds kraft gjennom Filips tjeneste står det at han "var ute av seg av undring" (vers 13).

Prøv åndene
Det finnes mange som Simon i dag. Det er ikke nødvendigvis Guds kraft som virker selv om noe er overnaturlig. Men når den virkelige Guds kraft åpenbares gjennom Åndens gaver, vil det alltid bringe ære til Jesus Kristus og bekrefte Bibelens budskap. Apostelen Johannes skriver: "Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden. På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikrists ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden" (1 Joh 4.1-3).

 REFERANSER

1. Jørgensen, Anne Sophie og Ovesen, Jørgen Høher. Håndbok i healing. Hilt og Hansteen A/S. Oslo 1992.

2. Hill, Ann. Alternativ legekunst. En samlet oversikt. Dreyers forlag A/S. Oslo 1981.

3. Inglis, Brian og West, Ruth. Naturmedisin. Hjemmets bokforlag A/S. Oslo 1985.