Åndelig behandling og kristen tro

 
Av Sven Weum MD PhD

Mange kristne er uvitende om det åndelige grunnlaget for behandlingsmetoder som homeopati, akupunktur, refleksologi og healing. Derfor er det også en del som har tatt imot slik behandling i god tro på at behandlingen er helt nøytral.

Men når vi studerer det teoretiske grunnlaget for akupunktur, homeopati, refleksologi og healing, skulle det ikke være så vanskelig å forstå at dette mangler støtte i Bibelen. Som vi har sett i de fire foregående artiklene, er alle disse behandlingsmetodene grunnlagt på menneskesynet og oppfatningen av den åndelige virkelighet som vi finner i Østens religioner og New Age bevegelsen. Det finnes ingen holdbar naturlig forklaring på hvorfor noen av disse behandlingsmetodene skulle ha helbredende effekt. Behandlingen er fullstendig avhengig av åndelige krefter.

Ingen nøytrale krefter
Mange sier at teoriene ikke har så stor betydning, de sier at det viktigste er å bry seg om mennesker. Jeg er enig i at teoretiske spørsmål ofte er mindre viktige enn omsorg for mennesker, og mange alternative terapeuter har virkelig omsorg for pasientene sine. Men som kristen tror jeg også på Bibelens ord. Da blir det også viktig for meg å vite om åndelige ting kommer fra Bibelens Gud eller andre kilder. Jeg har respekt for at andre mener noe annet, men jeg må vite hvilke åndelige krefter jeg tillater å ha innflytelse i mitt eget liv. Bibelen sier at vi skal "prøve åndene om de er av Gud" (1 Joh 4.1), for det finnes ingen nøytrale åndsmakter. Apostelen Paulus advarer mot å blande kristen tro med hedensk åndelighet: "Hva er det nå jeg sier? At en avgud er noe, eller at avgudsofferet er noe? Nei, heller at det som hedningene ofrer, ofrer de til demoner og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha samfunn med demoner" (1 Kor 10.19-20). Johannes skriver at "hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjød, er ikke av Gud. Og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå er i verden" (1 Joh 4.3).

Guds folk
Gud ønsker ikke at hans folk skal søke det overnaturlige uavhengig av Ham. Bibelen sier: "Det må ikke finnes noen hos deg som lar sin sønn eller sin datter gå gjennom ilden, eller en som driver med spådom, eller en tegntyder eller en som tyder overnaturlige varsler, eller en trollmann eller en som kaster besvergelser eller er et medium for åndemaning, eller en som driver med spiritisme, eller en som påkaller de døde. For hver den som gjør dette, er en styggedom for Herren. På grunn av disse styggedommene driver Herren din Gud dem bort fra ditt ansikt" (5 Mos 18.10-12). Enten vi søker ledelse, kraft eller helbredelse, vil Gud at vi skal komme til Ham. "Når de sier til dere: "Søk dem som maner fram de døde, og spiritistene, som piper og mumler", skal ikke da et folk søke sin Gud?" (Jes 8.19a).

Religionsblanding
Innenfor Østens religioner og New Age prøver mange å kombinere flere religioner for å komme nærmere sannheten. Men som kristen vil jeg ikke søke åndelig sannhet uavhengig av Gud og Hans ord. Jesus sa: "Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike" (Joh 3.3). Vi trenger Den Hellige Ånd for å forstå åndelige ting. Jesus sa at Han vil veilede oss "til hele sannheten" (Joh 16.13). Vi kan lære noe av alle mennesker, men som kristne kan vi ikke hoppe bukk over Bibelens budskap. Homeopati, akupunktur, refleksologi og healing er fullstendig basert på fremmede religioner. Å kombinere dette med kristen tro er ikke mer logisk enn å blande kristendom og buddhisme. Å sette sin lit til kraften i disse behandlingsmetodene er ikke annerledes enn å be til Allah eller Buddha om helbredelse. Selv om terapeutene sier de tror på Gud og bruker et religiøst språk, så forandrer ikke dette det åndelige grunnlaget for behandlingen.

Mørkets rike
Jeg har ikke til hensikt å skremme mennesker som har oppsøkt åndelige behandlingsmetoder. Men jeg kan ikke legge skjul på det åndelige grunnlaget for behandlingen, og jeg vil heller ikke bagatellisere de mulige konsekvensene av å søke åndelig kraft fra feil kilder. Jeg tror at mennesker er åndsvesener. Jeg tror også på guddomelig helbredelse. Jeg er overbevist om at det finnes mer mellom himmel og jord enn vi noen gang vil få oversikt over. Men jeg tror også på det Bibelen sier om åndelig mørke. Alt som glimrer er ikke gull, og alt åndelig er ikke fra Gud. Jeg tror på Jesus Kristus og Hans kraft. Men Hans navn er ikke Ch'i eller Prana. Han vil bo i oss, men han åpenbarer seg ikke som Kundalinislangen og chakraer. Jesus sa at "et tre kjennes på frukten" (Matt 12.33). Det er dokumentert alvorlige bivirkninger av chakra-meditasjon. I Sverige ble det ved et sykehus rapportert ni tilfeller av "spesifikk meditasjonsspsykose". Flere pasienter opplevde å se slanger og mørke krefter som inntok kroppene deres samtidig som de fikk intens dødsfrykt. Åtte av de ni pasientene beskrev onde krefter som ville ødelegge dem. Antipsykotiske medikamenter hadde bare begrenset effekt (1). Bibelen sier at "Han er Den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i Sin elskede Sønns rike. I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse" (Kol 1.13-14). Hvis vi er under påvirkning av mørkets krefter, vil han befri oss. Som kristne tilhører vi Jesu kongerike, Han vil forløse og tilgi oss når vi kommer til Ham.

Helbredelse har en pris
Helbredelse har en pris, og Jesus betalte denne prisen da han døde på korset. "Sannelig, det er våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar. Likevel regnet vi Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han er såret for våre overtredelser, Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred, og ved Hans sår har vi fått legedom" (Jes 53.4-5). Fordi Jesus har betalt denne prisen, kan vi bli helbredet ved Hans nåde. Men djevelen "kommer ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge" (Joh 10.10). Hvis mørkets makter gir kraft til helbredelse, kan vi ikke regne med at de gir dette fullstendig gratis.

Bli ikke motløs!
Heldigvis har ikke Jesus bare båret våre sykdommer, men Han har også båret vår synd! Vi skal ikke bli motløse, selv om vi har syndet. Det finnes tilgivelse for alle synder, inkludert det å søke åndelig kraft fra feil kilder. Bibelen sier: "Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet" (1 Joh 1.9). Vi kan bekjenne alle synder og bli renset. I Jesu navn kan alle bindinger til mørkets krefter brytes, og de har ingen rett til å herje i våre liv når vi lever i lyset og står imot det onde. "Underordne dere derfor under Gud! Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere" (Jakob 4.7). Vi trenger ikke okkult terapi hvis vi kjenner Jesus Kristus. Evangeliet er gode nyheter om tilgivelse, befrielse og fellesskap med den Gud som har sagt om seg selv: "Jeg er Herren, Han som helbreder dere" (2 Mos 15.26).

LITTERATUR:

1. Specifik meditationspsykos (?) - en analys av nio fall, Bo Gunnar Johnson, Läkartidningen vol 81, nr 37, 1984.

All bibelsitater er hentet fra Bibelen Guds Ord, © 1997 Bibelforlaget, 3540 Nesbyen.